Spis treści

  • Zakres stosowania
  • Zawarcie umowy
  • Prawo do anulowania
  • Ceny i warunki płatności
  • Warunki wysyłki i dostawy
  • Zastrzeżenie praw własności
  • Gwarancja
  • Kodeks postępowania
  • Alternatywne metody rozwiązywania sporów

1) Zakres zastosowania

1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej „OWH") firmy Napoleon Grills / Wolf Steel Europe BV (zwanej dalej „Sprzedającym") mają zastosowanie do wszystkich umów zawieranych pomiędzy konsumentem lub przedsiębiorcą (zwanym dalej „Klientem") a Sprzedającym, dotyczących wszystkich towarów i/lub usług prezentowanych w sklepie internetowym Sprzedającego. Niniejszym sprzeciwiamy się włączaniu własnych warunków Klienta, o ile nie zostały ustalone inne warunki.

1.2 Konsumentem w rozumieniu niniejszych OWH jest każda osoba fizyczna zawierająca transakcję prawną w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą ani zawodową na własny rachunek. Przedsiębiorcą w rozumieniu niniejszych OWH jest każda osoba fizyczna, prawna lub spółka posiadająca zdolność prawną, działająca w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej na własny rachunek przy zawieraniu transakcji prawnej.

2) Zawarcie umowy

2.1 Opisy produktów w sklepie internetowym Sprzedawcy nie stanowią wiążących ofert ze strony Sprzedawcy, a jedynie służą złożeniu przez Klienta wiążącej oferty.

2.2 Klient może złożyć ofertę za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia zintegrowanego ze sklepem internetowym Sprzedawcy. W ten sposób, po umieszczeniu wybranych towarów i/lub usług w wirtualnym koszyku i przejściu przez proces składania zamówienia, oraz po kliknięciu przycisku finalizującego proces składania zamówienia, Klient składa prawnie wiążącą ofertę zawarcia umowy w odniesieniu do towarów i/lub usług znajdujących się w koszyku.

2.3 Sprzedawca może przyjąć ofertę Klienta w ciągu pięciu dni: - przekazując pisemne potwierdzenie zamówienia lub potwierdzenie zamówienia w formie pisemnej (faksem lub pocztą elektroniczną); o ile decydujące jest otrzymanie potwierdzenia zamówienia przez Klienta, lub - dostarczając zamówiony towar Klientowi; o ile decydujące jest otrzymanie towaru przez Klienta, lub - wzywając Klienta do zapłaty po złożeniu przez niego zamówienia. O ile kilka z wyżej wymienionych możliwości ma zastosowanie, umowa zostanie zawarta w momencie, gdy jedna z nich wystąpi jako pierwsza. Jeżeli Sprzedawca nie przyjmie oferty Klienta w powyższym terminie, zostanie to uznane za odrzucenie oferty, co spowoduje, że Klient przestanie być związany swoim oświadczeniem woli.

2.4 W przypadku składania oferty za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia Sprzedawcy, tekst umowy jest przechowywany przez Sprzedawcę po zawarciu umowy i przekazywany Klientowi w formie tekstowej (np. e-mail, faks lub list) po wysłaniu zamówienia. Sprzedawca nie będzie udostępniał tekstu umowy w szerszym zakresie. Jeśli przed wysłaniem zamówienia Klient założył konto użytkownika w sklepie internetowym Sprzedawcy, dane dotyczące zamówienia będą przechowywane na stronie internetowej Sprzedawcy i Klient będzie miał do nich bezpłatny dostęp za pośrednictwem swojego chronionego hasłem konta użytkownika, podając odpowiednie dane do logowania.

2.5 Przed złożeniem wiążącego zamówienia poprzez internetowy formularz zamówienia Sprzedawcy, Klient może rozpoznać błędy we wprowadzaniu danych poprzez uważne czytanie informacji wyświetlanych na ekranie. Funkcja powiększania ekranu w przeglądarce może być skuteczną metodą lepszego rozpoznawania błędów przy wprowadzaniu danych. Klient może poprawiać wszystkie dane wprowadzone za pomocą zwykłej klawiatury i myszki podczas procesu składania zamówienia elektronicznego, aż do momentu kliknięcia przycisku kończącego proces składania zamówienia.

2.6 Przy zawieraniu umowy można posługiwać się wyłącznie językiem niemieckim i angielskim.

2.7 Przetwarzanie zamówień i kontaktowanie się z nimi odbywa się zazwyczaj za pośrednictwem poczty elektronicznej i automatycznego przetwarzania zamówień. Klient jest odpowiedzialny za zapewnienie, że adres e-mail podany przez niego w celu realizacji zamówienia jest dokładny, tak aby wiadomości e-mail wysyłane przez Sprzedawcę mogły być odbierane na ten adres. W szczególności Klient jest odpowiedzialny, w przypadku stosowania filtrów SPAM, za zapewnienie możliwości dostarczenia wszystkich wiadomości e-mail wysyłanych przez Sprzedawcę lub osoby trzecie, którym Sprzedawca zlecił realizację zamówienia.

3) Prawo do odwołania

3.1 Konsumentom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

3.2 Szczegółowe informacje na temat prawa do odstąpienia od umowy znajdują się w instrukcji Sprzedawcy dotyczącej odstąpienia od umowy.

4) Ceny i warunki płatności

4.1 O ile nie zaznaczono inaczej w opisie produktu Sprzedawcy, podane ceny są cenami całkowitymi, zawierającymi ustawowy podatek od sprzedaży. Koszty dostawy, w stosownych przypadkach, zostaną podane oddzielnie w opisie danego produktu.

4.2 Płatności można dokonać przy użyciu jednej z metod wymienionych w sklepie internetowym Sprzedawcy.

4.3 W przypadku wyboru metody płatności oferowanej za pośrednictwem serwisu płatniczego „mollie", transakcja płatnicza jest realizowana za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych Mollie B.V., Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Holandia (zwana dalej „mollie"). O poszczególnych sposobach płatności oferowanych za pośrednictwem mollie Klient jest informowany w sklepie internetowym Sprzedawcy. W celu realizacji płatności mollie może korzystać z innych usług płatniczych, dla których mogą obowiązywać specjalne warunki płatności, o których Klient zostanie w razie potrzeby oddzielnie poinformowany. Więcej informacji o „mollie" można znaleźć w Internecie na stronie https://www.mollie.com/en/privacy.

4.4 W przypadku wyboru metody płatności Klarna Invoice Purchase, przetwarzanie płatności odbywa się za pośrednictwem Klarna AB (publ)[https://www.klarna.com/de], Sveavägen 46,111 34 Sztokholm, Szwecja (zwanej dalej „Klarna"). Więcej informacji na temat faktury Klarna i zakupu ratalnego oraz warunków Klarna można znaleźć w informacjach o płatnościach Sprzedawcy, które są dostępne pod następującym adresem internetowym: premiumfire.napoleon.com/klarna

5) Warunki wysyłki i dostawy

5.1 Towary są zazwyczaj dostarczane na trasie wysyłki i na adres dostawy wskazany przez Klienta, chyba że uzgodniono inaczej. Podczas realizacji transakcji decydujące znaczenie ma adres dostawy wskazany w procesie realizacji zamówienia przez Sprzedawcę.

5.2 Jeśli towary są dostarczane przez przewoźnika, będą one dostarczane bez krawężników, to znaczy na publiczne krawężniki znajdujące się najbliżej adresu dostawy, chyba że inaczej określono w informacjach o wysyłce zamieszczonych w sklepie internetowym Sprzedawcy lub jeśli nie uzgodniono inaczej.

5.3 Jeśli wyznaczona firma transportowa zwróci towar do Sprzedawcy, ponieważ dostawa do Klienta nie była możliwa, Klient ponosi koszty nieudanej wysyłki. Nie dotyczy to sytuacji, gdy Klient skutecznie skorzysta z prawa do rezygnacji, gdy dostawa nie może zostać zrealizowana z powodu okoliczności niezależnych od Klienta lub gdy otrzymał on czasową przeszkodę w otrzymaniu oferowanej usługi, chyba że Sprzedawca powiadomił Klienta o tej usłudze z odpowiednim wyprzedzeniem.

5.4 Z powodów logistycznych odbiór osobisty nie jest możliwy.

6) Zastrzeżenie praw własności

Jeśli Sprzedawca realizuje dostawy z wyprzedzeniem, zachowuje prawo własności do dostarczonych towarów do czasu uiszczenia w całości należnej ceny zakupu.

7) Gwarancja

7.1 Jeśli przedmiot zakupu jest niewystarczający, zastosowanie mają przepisy ustawowe.

7.2 Klient jest proszony o powiadomienie spedytora o wszelkich widocznych uszkodzeniach transportowych i poinformowanie o tym Sprzedawcy. Jeśli Klient tego nie zrobi, nie będzie to miało wpływu na jego ustawowe lub umowne roszczenia z tytułu wad.

8) Kodeks postępowania

Sprzedawca spełnia standardy jakości Trusted Shops, które można sprawdzić na stronie www.trustedshops.com/tsdocument/TS_QUALITY_CRITERIA_de.pdf.

9) Alternatywne metody rozwiązywania sporów

9.1 Komisja Europejska udostępnia na swojej stronie internetowej następujący link do platformy ODR: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Platforma ta będzie punktem wyjścia do pozasądowego rozwiązywania sporów wynikających z internetowych umów sprzedaży i usług zawartych między konsumentami a przedsiębiorcami.

9.2 Sprzedawca nie jest zobowiązany do korzystania z usług podmiotów ADR w celu rozwiązywania sporów z konsumentami, ale co do zasady jest na to gotowy.